Dlaczego brać samochód w leasing?

Leasing jest doskonałą metodą finansowania inwestycji oraz działalności przedsiębiorstwa. Leasing można w pewnym sensie porównać do kredytu bankowego, z tą jednak przewagą, że procedury oraz weryfikacja przedsiębiorstwa są tu znacznie uproszczone. Ponadto korzystanie z leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Jest jeszcze jedna, dla wielu najistotniejsza cecha leasingu – wszystkie opłaty z nim związane są kosztem uzyskania przychodu, a 23% VAT jest VAT-em naliczonym (wyjątek – samochody osobowe). Właściwość ta pozwala doskonale obniżyć wysokość dochodu przeznaczonego do opodatkowania.


Jaką firmę wybrać?

Przy wyborze towarzystwa leasingowego należy zwrócić uwagę na kilka cech:

 1. Od kiedy dana firma istnieje?
 2. Czy jest znana na rynku?
 3. Kto jest jej udziałowcem?
 4. Czy nie jest zagrożona bankructwem?
 5. Ile czasu minie od podpisania umowy do odbioru przedmiotu leasingu (niektóre firmy muszą w tym czasie pozyskać środki na zakup przedmiotu leasingu, najczęściej jest to kredyt bankowy, wówczas cała procedura może przedłużyć się nawet do ponad miesiąca)?
 6. W jaki sposób traktowany jest klient (ma to mimo wszystko spore znaczenie)?
 7. Jakie wymagane są zabezpieczenia (standardowo weksel in blanco)?
 8. Czy istnieje możliwość kształtowania wysokości czynszów leasingowych z uwzględnieniem sezonowości (jest to ważne zwłaszcza dla firm handlujących, np.: lodami, czy też czapkami futrzanymi)?
 9. Jaka jest wysokość czynszów leasingowych, opłat manipulacyjnych, prowizji, wykupu po okresie leasingu oraz kto ma do niego prawo?
 10. Jak firma leasingowa zachowuje się w przypadku opóźnień ze spłatą czynszów leasingowych? Trudniejsze momenty zdarzają się każdemu. Firmy, które odbierają przedmiot po dwóch miesiącach zwłoki są raczej niepoważne, zwłaszcza jeśli do końca okresu leasingu zostało np.: pół roku. Radzimy jednak zawsze informować leasingodawcę o planowanym opóźnieniu w spłatach raty. Pozwoli to zachować pozytywną atmosferę współpracy.
 11. Jak leasingodawca postępuje w przypadku kradzieży bądź uszkodzenia przedmiotu leasingu?

Nasza rada: Najlepiej wybrać towarzystwo duże, powszechnie znane na rynku leasingowym. Są to zazwyczaj firmy o dobrej kondycji finansowej. W ich przypadku nawet bankructwo nie jest „straszne”, ponieważ zawsze znajdzie się firma, bank, czy też instytucja finansowa, która będzie chciała przejąć ich wpływy, czyli dotychczasowych klientów. Duże towarzystwa oferują zazwyczaj najkorzystniejsze warunki, zwłaszcza finansowe oraz mają już wypracowane przejrzyste standardy współpracy z leasingobiorcami. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy przedmiot leasingu ulegnie zniszczeniu, awarii, kradzieży, itp.


Jak zbudowana jest umowa leasingowa?

W umowie leasingowej występują zazwyczaj następujące elementy:

 1. informacje identyfikujące daną transakcję: nazwa, adres, numery REGON, NIP leasingobiorcy i leasingodawcy, imiona i nazwiska osób reprezentujących strony, dokładny opis przedmiotu leasingu, datę i miejsce zawarcia umowy oraz termin jej wygaśnięcia.
 2. harmonogram finansowy, zawierający dokładne określenie sposobu wyliczania rat leasingowych, określenie kwot i terminów wnoszenia poszczególnych opłat oraz numer rachunku, na który powinny być dokonywane wpłaty.
 3. ogólne warunki umowy regulujące kwestie dotyczące obowiązków leasingodawcy i leasingobiorcy, realizacji umowy, skutków naruszenia umowy, gwarancje i zabezpieczenia, ubezpieczenia oraz skutki zakończenia umowy.
 4. jeżeli został wystawiony weksel przez leasingobiorcę musi być dołączona deklaracja wekslowa

Jakie są obowiązki leasingobiorcy?

Leasingobiorca ma obowiązek:

 1. Uiszczać terminowo (wg harmonogramu) czynsze leasingowe.
 2. Odebrać w ustalonym terminie przedmiot leasingu od dostawcy.
 3. Użytkować przedmiot leasingu w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w wyniku niedbalstwa, czy też umyślnego działania.
 4. Ubezpieczać przedmiot leasingu (wyjątkowo, ponieważ w większości przypadków leasingodawca ubezpiecza sprzęt i wystawia fakturę za ubezpieczenie leasingobiorcy).
 5. Wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu leasingu lub zrezygnować z tego prawa.

Co się dzieje w przypadku szkody lub kradzieży przedmiotu leasingu?

W przypadku zwykłej szkody leasingodawca odbiera odszkodowanie, które przeznacza na naprawę sprzętu. Najczęściej jest tak, że upoważnia on leasingobiorcę do odbioru odszkodowania. I dokonania wszelkich czynności związanych z likwidacją szkody.

Trochę inaczej wygląda to w przypadku kradzieży, bądź kasacji. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a odszkodowanie z tytułu szkody przeznaczone jest na spłatę pozostałych czynszów leasingowych, a pozostałą część odbiera leasingobiorca.

Bardzo często jest jednak tak, że leasingodawca podpisuje z leasingobiorcą nową umowę na nowy sprzęt, a wysokość opłat jest korygowana o dotychczasowe wpłaty i odszkodowanie.

Należy jeszcze pamiętać o tym, że czynsze leasingowe powinno regulować się nawet, w momencie, gdy przedmiot z powodu szkody, nie może być użytkowany. W praktyce jednak firmy leasingowe często łagodzą w/w wymóg, zawieszając spłatę rat, bądź przedłużając okres leasingu.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty założycielskie (zaświadczenie o wpisie do ewidencji, umowa spółki, wypis z rejestru handlowego, akt notarialny, itp).
 2. REGON, NIP.
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego.
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ZUS.
 5. Opinia bankowa lub zgoda na jej udzielenie.
 6. Dokumenty potwierdzające dochody za rok ubiegły, obecny, ostatni miesiąc (CIT, PIT, F01, F02).
 7. Sprawozdania finansowe za rok ubiegły i bieżący (bilans, rachunek wyników, księga przychodów-rozchodów, itp).
 8. Dowody osobiste osób upoważnionych do zawarcia umowy.
 9. Analiza zyskowności inwestycji, biznes plan itp.

Rodzaj i ilość dokumentów zależy zarówno od wyboru firmy leasingowej, jak i samego leasingobiorcy, tzn. jego stażu, rodzaju działalności, wyników finansowych, itp. Przeważnie są to punkty 1-5 lub 1-7.


Procedura uproszczona – co to jest?

Procedura uproszczona dotyczy tylko i wyłącznie nowych samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych w karoserii osobowych, kupowanych u autoryzowanych dealerów. Dzięki niej możliwe jest zawarcie umowy leasingu przedstawiając jedynie dokumenty rejestrowe firmy. Nie jest przeprowadzana analiza pod względem finansowym. Charakteryzuje się ona bardzo szybkim procesem weryfikacji. Od momentu złożenia dokumentów do odbioru samochodu mija 1-3 dni.
W przypadku procedury uproszczonej minimalna opłata wynosi 20%.

Czy można oszukać firmę leasingową?

Niestety można. Z reguły przyjmuje to formę wyłudzenia finansowania na nieistniejący przedmiot lub przedłożenia nieprawdziwych dokumentów świadczących o sytuacji finansowej leasingobiorcy. Jednak firmy leasingowe coraz lepiej radzą sobie z tego typu przypadkami, szkoląc swój personel pod tym kątem, bądź korzystając z usług wyspecjalizowanych firm – wywiadowni gospodarczych. Dzięki temu, praktycznie każdy przypadek oszustwa jest wychwytywany. Nieuczciwym klientom grożą natomiast poważne konsekwencje karne.

Przedmiot leasingu

Może być to zarówno rzecz ruchoma lub nieruchoma zwana środkiem trwałym w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Obecnie za środek trwały uważa się przedmiot o wartości przynajmniej 3500 zł. Tylko takie środki podlegają amortyzacji. Inne o niższej wartości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo.

Przedmiotem leasingu może być:

1. sprzęt biurowy
2. środki transportu: samochody ciężarowe, osobowe, dostawcze, samoloty, statki
3. linie technologiczne
4. nieruchomości
5. inne maszyny: np. sprzęt rolniczy, budowlany

Czynsz leasingowy

Jest to oznaczona suma pieniędzy stanowiąca zapłatę za użytkowanie przedmiotu leasingu. Wysokość poszczególnych rat (czynszów) leasingowych, harmonogram spłat oraz inne warunki są określane przy zawieraniu umowy.

Czynsz inicjalny

Jest to opłata wstępna wnoszona w chwili zawierania umowy. Stanowi ona część wartości leasingowanego przedmiotu. Najczęściej ustalana jest na poziomie 20% i raczej nie wykracza poza 5 do 40%.

Harmonogram spłat

Jest to integralna część umowy leasingu określająca szczegółowo terminy oraz wysokość wszystkich opłat ciążących na leasingobiorcy z tytułu zawartej umowy.

Leasing operacyjny (bieżący)

Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest to składników majątku leasingodawcy. Ma on prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania rzeczy. Czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym stanowią przychód leasingodawcy i jednocześnie koszt leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy.

Leasing finansowy (kapitałowy)

Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem wraz z odsetkami. Ta część „odsetkowa” czynszów leasingowych stanowi przychód leasingodawcy. Natomiast część kapitałowa raty nie jest kosztem dla leasingobiorcy ani przychodem dla leasingodawcy. Czas trwania tej umowy jest zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Po upływie oznaczonego w umowie terminu i spłaceniu wszystkich rat leasingowych leasingodawca nie jest zainteresowany w odzyskaniu rzeczy, które utraciły już wartość rynkową. Natomiast mogą się one przydać dotychczasowemu leasingobiorcy. Z tego względu umowa ta zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę.

Leasing zwrotny
Celem tego typu umowy leasingowej jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz uwolnienie zamrożonego kapitału. Istota tej umowy polega na tym, że leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy swój majątek za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu.

Leasing dewizowy

Umowy leasingowe zobowiązują leasingobiorcę do zapłaty czynszów i innych opłat wynikających z umowy w walucie polskiej. Jednocześnie firmy leasingowe przedstawiają oferty leasingu dewizowego. Czynsze leasingowe w tego typu ofercie są rozliczane w oparciu o notowania kursów walut.

Leasingodawca/Finansujący

Najczęściej jest to wyspecjalizowane przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe. Może być to również spółka prawa handlowego powołana przez bank. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna, ale nie jest bez znaczenia dla jego wiarygodności. W przypadku firm posiadających osobowość prawną leasingobiorca może uzyskać wiarygodne informacje na temat ich działalności w rejestrach handlowych prowadzonych przez rejonowe sady gospodarcze. Leasingodawca na mocy umowy zobowiązuje się oddać leasingobiorcy rzecz stanowiącą przedmiot leasingu w użytkowanie lub upoważnia go do pobierania z niego pożytków.

Leasingobiorca/Korzystający

Teoretycznie może nim być każdy podmiot gospodarczy i osoba fizyczna. Jednak dla pewnych podmiotów gospodarczych rozliczających się w formie ryczałtu i karty podatkowej oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawieranie umów leasingu jest nieopłacalne. Dla leasingodawcy ważne jest aby leasingobiorca posiadał zdolność zaciągania zobowiązań oraz był reprezentowany przez osobę mającą prawo do podpisania umowy i żeby jej podpis był wystarczający dla jej ważności. W przypadku spółek prawa handlowego osoby te figurują w wypisie z rejestru i są to członkowie zarządu oraz prokurenci.

Szczególna sytuacja wyłoniła się na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Kodeks mówi że „czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządzania, a dokonana przez jednego z małżonków, pozostających we wspólnocie majątkowej, wymaga pisemnego potwierdzenia przez drugiego małżonka”. Za taką właśnie czynność uważa się podpisanie umowy leasingu. Oczywiście problem ten nie istnieje jeżeli małżonkowie wcześniej spisali intercyzę.

Poręczyciel

Może nim być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Musi spełniać te same warunki dotyczące reprezentacji co leasingobiorca. Poręczyciel jest konieczny gdy leasingobiorca nie spełnia warunków dotyczących zdolności kredytowej. Nie może udokumentować odpowiednich obrotów i dochodów gwarantujących terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Bank

Najczęściej jest podmiotem faktycznie finansującym transakcję. Odbywa się to na zasadzie wykupu przez bank przyszłych należności. Firma leasingowa przygotowując ofertę bierze pod uwagę warunki banku. Musi tak skalkulować opłaty leasingowe aby po sprzedaniu ich bankowi jako wierzytelności oferta zapewniała odpowiedni zysk. Bank decyduje jakie dokumenty, zabezpieczenia finansowe ma przedstawić leasingobiorca. Na leasingodawcy spoczywa obowiązek dopilnowania aby te warunki zostały spełnione, w przeciwnym razie bank może odmówić finansowania.

Dostawca

Jest to producent lub firma handlowa, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej to sam leasingobiorca wybiera dostawcę i sprzęt. Po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi przejmuje leasingobiorca i dochodzi ich bezpośrednio u dostawcy pomimo tego, że to leasingodawca jest właścicielem. Jeżeli dostawcę wybrał leasingobiorca uwalnia to leasingodawcę od odpowiedzialności za niesolidność dealera.

Depozyt

Jest to kwota, którą leasingobiorca płaci leasingodawcy tytułem zabezpieczenia należności wynikających z umowy leasingowej. Jest on zwracany po zakończeniu leasingu. Zarówno termin jaki wysokość depozytu powinna być zawarta w umowie.
Kredyty samochodowe dla firm

Samochody potrzebne są nie tylko w naszym codziennym życiu, ale także w pracy. Z tego też powodu różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa również potrzebują dofinansowania na tego typu inwestycje. To właśnie dla nich zostały stworzone specjalistyczne kredyty samochodowe dla firm. Zasady są zbliżone do tych panujących przy pożyczkach udzielanych klientom indywidualnym. Bardzo często procedury w tym wypadku są uproszczone, oparte jedynie na specjalistycznych oświadczeniach co przyśpiesza decyzję o udzieleniu kredytu nawet do jednego dnia!

Kredyt obejmuje również zakup sprzętu wodnego, powietrznego jak i innych pojazdów nawet do wysokości 300 tysięcy złotych, okres spłaty jest krótszy niż w przypadku osób fizycznych, bo do około siedmiu lat, prowizja waha się już od 2%, co więcej oferowana na ogół jest pełna oferta ubezpieczeń, takich jak: OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance Polska.

Ponadto kredyt może być wykorzystany na refinansowanie zakupu nowego lub używanego pojazdu, finansowanie prowizji przygotowawczej za udzielenie kredytu oraz opłaty sądowej za wpis do Rejestru Zastawu, roczną składkę ubezpieczenia, spłatę innego kredytu motoryzacyjnego. Kredyt może być udzielony w złotówkach, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich oraz euro, wysokość pożyczki wynosić może od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent ceny pojazdu w zależności od kursu waluty.

Dzięki szerokiej ofercie bankowej firmy mogą poszerzać swoje działalności o nowe pojazdy czy maszynerię. Atrakcyjne kredyty oraz pożyczki inwestycyjne ułatwiają zakup nowego sprzętu, a co za tym idzie poszerzanie działalności gospodarczej danej firmy.

Warto zapoznać się zatem bliżej z ofertą banków oraz rankingami jeśli interesuje nas zakup samochodu, a posiadamy firmę, gdyż możemy zaoszczędzić sobie wielu kłopotów i pomyłek, jeśli odpowiednio dobierzemy kredyt.

Kredyt na samochód

Kredyt jest to słowo, które spędza wielu osobom sen z powiek. Najczęściej kojarzony jest z długotrwałymi obciążeniami, które ciągną się za nami przez wiele lat. Jednakże niewielu ludzi stać od ręki na zakup samochodu czy też domu, właśnie w tym momencie z pomocą przychodzą nam banki wraz ze swoją ofertą kredytową, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej atrakcyjna i dostosowana do potrzeb indywidualnych klientów.

Każda rodzina marzy o własnym pojeździe, który jest czymś praktycznie niezbędnym w dzisiejszych czasach, gdyż dzięki niemu pokonywanie dużych odległości nie jest bardzo czasochłonne ani niekomfortowe. Jednakże jest to wydatek większego rzędu, zwłaszcza, jeśli interesuje nas nowa maszyna.

Banki oferują wiele kalkulatorów, porównywarek cenowych czy różnorodnych ofert mających na celu nakłonić potencjalnego klienta do skorzystania z usługi kredytu. Warto przed podjęciem takiej decyzji zaznajomić się wcześniej z rankingiem ofert, a także przeanalizować całość pod kątem naszej zdolności kredytowej oraz tego czy dana pożyczka nie będzie dla nas zbytnim obciążeniem.

Posiadanie nowego samochodu jest swego typu dobrem luksusowym, które staje się coraz bardziej osiągalne dla każdego. Wszystko to dzięki ofertom banków wychodzącym do klientów, charakteryzujące się uproszczoną procedurą, długim okresem kredytowania, brak konieczności okazania zaświadczeń z ZUSu. Oprocentowanie ustalane jest w zależności od stanu technicznego auta, okresy, kredytowania oraz waluty kredytu.

Samochód w dzisiejszych czasach jest konieczny do lepszego funkcjonowania, jeśli nie stać nas na zakup pojazdu warto zastanowić się nad wzięciem odpowiedniego dla nas kredytu motoryzacyjnego, bez BIK-u, leasingu lub pożyczki dla firm, który odpowiednio dobrany nie stanie się obciążenie, a co więcej pomoże zrealizować marzenia.

Leasing

Dla przedsiębiorców istnieje sporo dodatkowych możliwości, także w dziedzinie nabywania pojazdów. Mogą oni skorzystać z leasingu, czyli w zamian za spłacanie rat, leasingodawca przekazuje im prawo do korzystania z samochodu. Z tego udogodnienia korzystają najczęściej duże firmy zatrudniające wielu przedstawicieli handlowych i pracowników na wyższych stanowiskach, którym poza telefonem oraz laptopem do dyspozycji przekazują również samochód. Z leasingu korzystają oczywiście także osoby fizyczne.
Leasingodawca oraz leasingobiorca zawierają umowę na czas określony.

Po jej zakończeniu samochód należy zwrócić lub ewentualnie kupić, jeśli obie strony są tym zainteresowane. Wtedy przedmiot, który do tej pory był jakby wynajmowany, staje się naszą własnością. Formalności związane z załatwianiem leasingu nie są tak skomplikowane jak w przypadku kredytów. Wymagane są dwa dokumenty tożsamości oraz zaświadczenie o dochodach, a ponadto często są akceptowane umowy o dzieło i zlecenie.

Jedną z form leasingu jest leasing konsumencki. Wiąże się z nim wiele ułatwień – nie musimy martwić się ani o rejestrację samochodu, ani o jego ubezpieczenie (choć może być ono wyższe, niż z ulgami, które uzyskalibyśmy jako doświadczeni kierowcy). Jak tylko podpiszemy umowę, możemy dowoli korzystać z nowego pojazdu. Taki leasing jest przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, stąd nosi on nazwę prywatnego.

Leasing konsumencki nie jest zbyt popularny, ponieważ ludzie niechętnie płacą za coś, co nie należy do nich. Z drugiej strony, gdy w naszym budżecie pojawia się kryzys, lepiej oddać samochód niż nadal spłacać, niekiedy bardzo wysokie, raty. Leasing odróżnia się od kredytu także tym, że nie trzeba od nabytego w ten sposób dobra odprowadzać podatku, a do tego przedmiot leasingu szybciej przynosi zysk. O wiele łatwiej i szybciej załatwić leasing niż kredyt, ale z drugiej strony, płacąc raty kredytowe, wiemy, że po spłaceniu całości kwoty, jesteśmy właścicielem auta.

Kredyt na samochód

Do wyznaczników luksusu należą nie tylko wille czy torebki od największych projektantów, ale także, a może i przede wszystkim, samochody. Na zakup używanego auta stać już każdego przeciętnego Polaka. Inaczej sprawa się przedstawia, jeśli chodzi o zakup nowego samochodu. Nie jest to tak ciężkie i czasochłonne, jak kupowanie mieszkania, ale także wiąże się często z przeróżnymi formalnościami kredytowymi. Niewielu stać bowiem na to, by zakupić nowe auto bez zaciągania kredytu samochodowego.

Kupowanie auta na kredyt z reguły ogranicza się do wyboru marki samochodu, jego modelu oraz do wizyty u dealera. Jest to możliwe dzięki działającym przy wielkich koncernach bankom samochodowym, takich jak Volkswagen Bank, Fiat Bank czy Toyota Bank, które finansują również dodatkowe wyposażenie pojazdu oraz jego ubezpieczenie. Do korzystania z tych banków zachęcają atrakcyjne warunki, w tym stosunkowo niewysokie oprocentowanie.

Starając się o kredyt na samochód, można oczywiście zdecydować się na banki specjalizujące się w udzielaniu takich właśnie kredytów, należy do nich m.in. Santander Consumer Bank. Rzadziej wybiera się banki uniwersalne, czyli detaliczne, w których kredyty samochodowe są jedną z wielu oferowanych usług. Załatwianie w nich formalności zabiera dużo więcej czasu. Już niemal wcale nie korzysta się z takich banków, decydując się na leasing, czyli otrzymywanie prawa do korzystania z samochodu w zamian za spłacanie rat.

Bez względu na to, w jakiej instytucji zaciągniemy kredyt, bank będzie wymagał zabezpieczenia kredytu. Podstawą i obowiązkiem jest cesja praw z polisy AC, która chroni kredytodawcę w razie kradzieży auta. Bank może stosować także depozyt karty pojazdu, przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy. Najwygodniejszy jest depozyt, a najbardziej kłopotliwy – zastaw.

Zatem wybierając bank, należy zwrócić uwagę nie tylko na wysokość rat, jakie będziemy płacić, ale także na formę zabezpieczenia kredytu. O ile podstawowe informacje związane z kosztem kredytu da się uzyskać dzięki kalkulatorowi kredytowemu dostępnemu w sieci, o tyle po bardziej szczegółowe dane należy wybrać się do doradcy lub bezpośrednio do banku.

Kalkulator kredytowy

Internet jest pełen porad kredytowych. Można je znaleźć zarówno na stronach banków, jak i portalach ekonomicznych czy na forach dyskusyjnych. Informacje o kredytach samochodowych dostępne są na stronach branżowych, np. takich jak giełdy internetowe. Można tam znaleźć nie tylko oferty sprzedaży lub kupna, ale również oferty banków i kalkulatory kredytowe. Dane uzyskane w trakcie korzystania z takiego kalkulatora nie są ostateczne ani w żaden sposób wiążące.

W jednym z takich kalkulatorów, ustawiając dane suwakiem lub wpisując gotowe informacje, otrzymujemy interesujące nas wysokości rat. W tym celu należy podać cenę pojazdu, jego wiek, wysokość dochodów, liczbę członków w rodzinie, wysokość wpłaty własnej oraz ilość rat, na które chcemy rozłożyć dług wobec banku. Wadą tego kalkulatora jest brak informacji o wysokości odsetek. Jednak ich wartość można obliczyć sobie samemu, odejmując wartość kredytu od wartości raty pomnożonej przez ilość rat.

Aby zakupić samochód można także zaciągnąć kredyt gotówkowy. Wysokość rat takiego kredytu łatwo obliczyć z wykorzystaniem kalkulatora dostępnego na większości stron internetowych profesjonalnych doradców kredytowych. Aby poznać koszt kredytu, odsetki oraz wysokość poszczególnych rat, wystarczy podać kwotę kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie nominalne oraz określić czy raty są równe czy malejące i czy kapitalizacja ma być miesięczna czy kwartalna.

W internecie jest dostępnych o wiele więcej kalkulatorów kredytowych. Wśród nich warte wyróżnienia są kalkulatory zdolności kredytowej. Stawiają one pytania o wszystkie informacje, którymi interesuje się bank, przydzielając kredyt, czyli m.in. o wysokość miesięcznych rat innych kredytów, liczbę osób w gospodarstwie domowym, limity na kartach kredytowych i w kontach osobistych itd. Bardzo szczegółowy jest również kalkulator rzeczywistej stopy procentowej, który sugeruje, że rzeczywista stopa procentowa jest wyższa od prowizji. Należy jednak pamiętać, że różne banki mają inne wymagania i korzystanie z kalkulatorów kredytowych w sieci pozwala jedynie zorientować się w realiach kredytowych.

Leasing czy kredyt samochodowy?

Leasing i kredyt samochodowy, to dwa sposoby finansowania zakupu pojazdu, zarówno przez osoby fizyczne, jak przez przedsiębiorstwa. Każda z tych ofert pozwala na nabycie pojazdów różnego typu: nowych i używanych, osobowych, ciężarowych, jednośladów, a także przyczep, ciągników siodłowych, maszyn rolniczych, naczep, autobusów, nowych i używanych.

Zarówno leasing, jak kredyt samochodowy wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów. Obie te formy finansowania zakupu pojazdu mają swoje zalety, ale także wady.

Jeśli zawieramy umowę leasingu prywatnego, czyli konsumenckiego, nie możemy dokonać odpisów amortyzacyjnych, wliczyć rat leasingowych w koszty uzyskania przychodów, ani odliczyć podatku VAT. Mogą tego dokonać tylko przedsiębiorcy. Jednak tak samo dzieje się w przypadku kredytu samochodowego.

Większą popularnością wśród osób prywatnych, chcących zakupić samochód, cieszy się kredyt samochodowy. Spowodowane jest to pewnym dyskomfortem psychicznym wynikającym z faktu, że tak do końca nie stajemy się właścicielami leasingowanego przez nas pojazdu. Zawarcie umowy leasingowej nie jest równoznaczne z zakupem danego samochodu. Po podpisaniu takiej umowy, zyskujemy jedynie tytuł prawny do korzystania z konkretnego pojazdu, a do jego nabycia na własność może dojść po zakończeniu leasingu, na podstawie tzw. opcji zakupu.

Inaczej jest w przypadku kredytu samochodowego. Tutaj od razu stajemy się właścicielami pojazdu. Jednak często banki stosują różne formy zabezpieczeń, którym jest także przywłaszczenie samochodu przez bank, najczęściej jednak jest ono tylko częściowe, np. w 49%. W takim przypadku do czasu spłaty kredytu współwłaścicielem auta jest bank. Czasem bank przywłaszcza sobie samochód dopiero w przypadku niespłacenia kredytu.

Leasing, w porównaniu z kredytem samochodowym, wyróżnia się krótszym czasem rozpatrywania wniosku. W przypadku leasingu nie musimy się także martwić o zarejestrowanie i ubezpieczenie pojazdu. Najpóźniej w ciągu kilku dni od podpisania umowy powinniśmy otrzymać gotowy do jazdy samochód.

Całkowity koszt leasingu i kredytu samochodowego zależy w głównej mierze od konkretnej oferty.

Kalkulator kredytu samochodowego

Banki zalewają nas zewsząd falą ofert kredytów samochodowych na zakup samochodów używanych, na zakup samochodów nowych, samochodów dla firm i dla osób prywatnych. Jednak nie wszystkie oferty banków są uczciwe i jasno określają wszystkie reguły.

Przy wyborze określonej oferty najlepiej jest skorzystać z Internetu. Praktycznie każdy bank ma już własną stronę internetową. Dzięki temu możemy szybko przeglądnąć i porównać wiele różnorodnych ofert i wybrać najkorzystniejszą dla siebie. Wybierając ofertę kredytową możemy także skorzystać z pomocy doradcy finansowego, którego możemy znaleźć w każdej siedzibie banku. Dobrym rozwiązaniem są także leasing kalkulatory kredytów samochodowych.

Kalkulatory kredytów samochodowych, po wprowadzeniu w odpowiednie pola wymaganych danych, same obliczą nam jakie raty przyjdzie nam płacić lub wyszukają optymalny kredyt samochodowy wśród ofert różnych banków.

Najczęściej, kalkulatory kredytów samochodowych wymagają od poszukującego oferty podania okresu, przez jaki chce spłacać kredyt, waluty, wysokości kredytu, wysokości środków własnych, preferowanej wysokości oprocentowania, marży. W przypadku kredytu samochodowego, należy także podać wiek samochodu, na zakup którego chcemy zaciągnąć kredyt. Kwota kredytu, a także okres jego spłaty jest także uzależniony od tego, czy chcemy kupić samochód nowy czy używany, a w przypadku samochodu używanego, także jego wiek. Kalkulator kredytów samochodowych jest wielkim ułatwieniem dla tych wszystkich, którzy poszukują jak najlepszej oferty kredytu tego rodzaju.

Za pomocą kalkulatora leasingowego możemy nie tylko porównywać wiele ofert banków, wybierać dla siebie ta najkorzystniejsze, ale także obliczyć jakie rzeczywiście koszty przyjdzie nam ponieść z tytułu zaciągniętego kredytu samochodowego. Niestety, ale oferty banków często zawierają dodatkowe opłaty, a to, co tak kusząco wygląda na papierze, nie zawsze jest takie samo w rzeczywistości.

Korzystanie z kalkulatora kredytu samochodowego możemy uniknąć nieuczciwych ofert i znaleźć spośród tysięcy, tę optymalną.

Kredyt samochodowy dla firm

Kredyt samochodowy dla firm, jest jedną z form nabycia przez firmy pojazdów różnego typu, niezbędnych do sprawnego jej funkcjonowania i do rozwoju. Za pomocą kredytu bankowego, przedsiębiorcy mogą nabyć na potrzeby swojej formy samochody osobowe i dostawcze, nowe i używane.

Banki, rozpatrując wniosek kredytowy, uwzględniają kilka cech charakteryzujących samochód osobowy lub dostawczy, który chce nabyć firma. Długość okresu kredytowania uzależniona jest przede wszystkim od długości użytkowania samochodu. Jak wiadomo, samochody dostawcze czy służbowe, ze względu na wysoki stopień eksploatacji, dosyć szybko się zużywają, dlatego też kredyty samochodowe mają charakter krótko- lub średnioterminowy. Dość wysokie jest także ryzyko nagłej utraty przez auto wartości, np. w wyniku szkody komunikacyjnej, stąd też banki często wymagają dodatkowego zabezpieczenia, obok tych ustanowionych na przedmiocie kredytowania.

Banki zwracają także na wiek samochodu, którego zakup firma chce sfinansować ze środków uzyskanych z kredytu. Często banki ustalają maksymalny wiek środka transportu w momencie zakończenia spłaty kredytu, co jednocześnie stanowi ograniczenie długości okresu kredytowania.

Banki, udzielając kredytu samochodowego firmom, stosują różnego typu zabezpieczenia. Podstawowym zabezpieczeniem jest sam przedmiot kredytowania, czyli pojazd. Do najczęstszych form zabezpieczeń należą: przywłaszczenie na zabezpieczenie, która czyni bank współwłaścicielem pojazdu do momentu zakończenia spłaty kredytu, zastaw rejestrowy, który daje bankowi możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zastawu niezależnie od właściciela pojazdu, a także daje mu pierwszeństwo do obciążonego przedmiotu przed wszystkimi wierzycielami i dłużnikami oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, która jest uzupełnieniem dwóch wcześniejszych form, a która przenosi na bank całość praw wynikających z wykupionych przez kredytobiorcę polis AC i KR.

Kupno auta poleasingowego i leasing zwrotny

Flota samochodów w dużych, szczególnie przynoszących zyski firmach jest stale modyfikowana i uzupełniana o coraz to nowsze modele i marki. Jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą lub szukasz pojazdu do celów prywatnych, a w Twoich planach zakupowych jest takie właśnie auto poleasingowe i zastanawiasz się nad sposobem finansowania jego zakupu- wpisz w wyszukiwarkę internetową „kredyt samochodowy kalkulator”. Profesjonalne narzędzia pozwolą Ci przeliczyć całkowite koszty zakupu wybranego pojazdu.

Jeżeli natomiast jesteś przedsiębiorcą i masz już samochód bądź kilka aut firmowych, ale potrzebujesz poprawić płynność finansową – zapoznaj się z narzędziem jakim jest leasing zwrotny. Ten szczególny rodzaj operacji finansowej, w której możesz sprzedać firmie leasingującej nabyty przez siebie samochód pozwala jednocześnie na dalsze korzystanie z pojazdu i uzyskanie czy zatrzymanie dodatkowej gotówki w firmie. Dlatego warto na bieżąco sprawdzać oferty i dostępne na rynku możliwości finansowania.

Czy opłacalny jest leasing samochodu?

Leasing to nic innego jak forma finansowania pojazdu, która przede wszystkim skierowana jest do podmiotów gospodarczych. Samą definicję leasingu można znaleźć w kodeksie cywilnym, pod tytułem XVII (1).

Leasing samochodu jest doskonałą propozycją zwłaszcza dla małych i średnich firm. Firmy, które oferują leasing samochodów używanych w swojej ofercie posiadają samochody osobowe, specjalistyczne jak również te, które niezbędne są w niektórych branżach.

Leasing finansowy jest odpowiedni dla wszystkich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w przypadku, gdy bank nie chce udzielić kredytu nowo powstałej firmie. Warto również pamiętać o tym, że jeśli firma kupi u dealera flotę pojazdów często może liczyć na dodatkowe rabaty. Niewątpliwie atutem leasingu jest to, że każdy podmiot gospodarczy ma możliwość wymiany samochodu, w momencie, gdy kończy się umowa leasingowa. Wówczas właściciel firmy ma możliwość wymiany pojazdów na nowsze, które są bardziej zaawansowane technologicznie. Ponadto każdy przedsiębiorca biorący samochód w leasing może odliczyć VAT.

leasing samochodowy

Jesteś młodym przedsiębiorcą, dopiero co założyłeś działalność gospodarczą, która prężnie się rozwija? W związku z rozwojem firmy potrzebujesz aut służbowych? Leasing dla nowych firm to świetne rozwiązanie dla Ciebie. Korzyści są oczywiste – brak zbędnych formalności, niski wkład własny. Leasing samochodowy pozwoli uniknąć zadłużenia firmy i pomoże utrzymać jej dobry wizerunek. Jeżeli nie masz wystarczającej sumy, nie musisz brać wysoko oprocentowanego kredytu w banku, z pomocą przyjdzie Ci leasing samochodowy. Nie ma potrzeby brania pożyczek, skoro można skorzystać z leasingu. Leasing dla nowych firm to opcja warta rozważenia, jeżeli stawiasz pierwsze kroki na rynku.

O leasingu słyszał już chyba każdy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, bierze samochód w leasing. Ta metoda zyskuje na popularności, gdyż ma wiele zalet. Uważnie zapoznaj się zatem ze wszystkimi ofertami dostępnymi na rynku, wybierz najkorzystniejszą dla siebie i weź samochód w leasing już dziś.

dobry leasing

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę i potrzebujesz zaopatrzyć biuro w sprzęt komputerowy? A może potrzebujesz wymienić stary? Rozwiązaniem jest leasing komputerów. Dobry leasing to gwarancja uniknięcia zbędnych formalności. Niski wkład własny, korzystne raty – to wszystko decyduje o atrakcyjności leasingu. Nie zwiększa on zadłużenia firmy i pozwala utrzymać jej dobry wizerunek. Zależy Ci na dobrym i nowoczesnym sprzęcie, ale niestety nie dysponujesz wystarczającymi środkami? Po co brać kredyt, skoro można zdecydować się na leasing sprzętu komputerowego? Ofert leasingu na rynku jest całe mnóstwo, dlatego warto sprawdzić różne, aby wybrać dobry leasing dla siebie. Leasing komputerów może być też dobrym pomysłem, jeśli jesteś freelancerem albo po prostu potrzebujesz sprzętu na własny, domowy użytek. Ma on więcej zalet niż zapożyczanie się u znajomych czy krewnych bądź branie wysoko oprocentowanego kredytu w banku. Nie ma co się zastanawiać, leasing sprzętu komputerowego to słuszna decyzja.